Ocean Protocol

Moonbeam sẽ liên kết Ocean Protocol và Polkadot

Người dùng Polkadot sẽ có thể mua và bán dữ liệu từ Ocean Protocol. Ocean Protocol sẽ được tích hợp với Polkadot thông qua MoonbeamĐiều...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox