Moritz Schmidt

Moritz Schmidt hy vọng BTC sẽ bị cấm trong tương lai

Liệu có thể từ một người yêu bitcoin trở thành một người ghét bitcoin không? Đối với một nhà phát triển phần mềm người...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox