BNB

Binance ‘đốt’ gần 400 triệu đô la BNB

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tiêu hủy khoảng 1,3 triệu BNB như một phần của đợt đốt token hàng quý. Sàn giao...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox